آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سوگندنامه ، اقرار نامه با قید سوگند


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
سوگندنامه ، اقرار نامه با قید سوگند

واژه انگلیسی
Affidavit

توضیحات
بیانیّهٔ کتبی که نویسنده در حضور یک مأمور اسناد رسمی یا مقام صلاحیتدار سوگند می‌خورد و آن را می‌نویسد و امضاء می‌کند. این بیانیه باید نام و آدرس فرد و مهر و امضای مأمور رسمی را داشته باشد.