آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فهرست ویژگیهای کالا ، یادداشت اطّلاعی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
فهرست ویژگیهای کالا ، یادداشت اطّلاعی

واژه انگلیسی
Advice note

توضیحات
یادداشتی حاوی کمیت ، کیفیّت ، قیمت ، تاریخ تحویل کالا و دیگر اطلاعات مورد نیاز که برای مشتریان فرستاده می‌شود.