آفتاب

واژه نامه های آفتاب

هدفهای تبلیغاتی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
هدفهای تبلیغاتی

واژه انگلیسی
Advertising objectives

توضیحات
هدفهایی که در نظر است در یک مبارزّ تبلیغاتی به دست آید ، مثل افزایش آگاهیهای مشتریان ، افزایش سهم بازار ، افزایش فروش و غیره.