آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بر اساس ارزش


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
بر اساس ارزش

واژه انگلیسی
Ad valorem (according to the value)

توضیحات
از روی قیمت عبارتی را که برای نشان دادن چیری به کار می‌رود. روش وضع مالیاتی یا عوارض بر کالاها با استفاده از ارزش پیش‌بینی شده آنها به عنوان اساس و پایه برای مالیات‌بندی.