آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نظریهٔ پذیرش


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
نظریهٔ پذیرش

واژه انگلیسی
Adoption theory

توضیحات
نظرّیهٔ قبول؛ منظور عکس‌العملهایی است که افراد و سازمانها در برابر اختراع و ابداع نشان می‌دهند. سرعت قبول و پذیرش محصولات جدید یا روشهای نو معمولاً توزیع نرمالی را در بین جمعیت نشان می‌دهد. اوت راجرز (Evert Rogers) این توزیع را چنین طبقه بندی می‌کند: ۱- مخترعان ۲- پیش پذیرندگان ۳- اکثریت زودپذیر ۴- اکثریت دیرپذیر ۵- کندپذیران.