آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فرایند پذیرش


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
فرایند پذیرش

واژه انگلیسی
Adoption process

توضیحات
فرایندی چند مرحله که طّی آن فرد تصمیم به خرید کالای جدیدی می‌گیرد. مراحل پنجگانه عبارتند از: آگاهی ، علاقه‌مندی ، ارزیابی ، آزمایش و پذیرش.