آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مدیر ، رئیس ، وصی و مجری ، پیشنهاد کننده


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
مدیر ، رئیس ، وصی و مجری ، پیشنهاد کننده

واژه انگلیسی
Administrator

توضیحات
کسی که سازمانی را اداره می‌کند. فردی که از طرف دادگاه برای ادارۀ املاک متوفّی منسوب می‌شود.