آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نظریهٔ اداری ، نظریهٔ اداری مدیریّت


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
نظریهٔ اداری ، نظریهٔ اداری مدیریّت

واژه انگلیسی
Administrative management theory

توضیحات
نظریه‌ای در مدیرّیت است که پایه‌گذار آن هانری فایول فرانسوی است. این نظریه که بوسیلهٔ نویسندگانی چون اورویک و گیولیک در دههٔ ۱۹۳۰ گسترش یافت بر جنبه‌های ساختاری سازمان تأکید دارد و اصولی را برای مدیریت ارائه می‌دهد. اهمیّت این نظریه در توصیف وظایف اداری مدیر است.