آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تجزیه و تحلیل اداری


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
تجزیه و تحلیل اداری

واژه انگلیسی
Administrative analysis

توضیحات
بررسی سیستماتیک و منظّم در بارۀ مسائل و مشکلات سازمانی ، تعیین علل ایجاد آن ، و مشخص کردن راه‌حلّهای احتمالی برای آن مشکلات ، با استفاده از روشهای عملی.