آفتاب

واژه نامه های آفتاب

عمل اداری ، اقدام اداری


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
عمل اداری ، اقدام اداری

واژه انگلیسی
Administrative action

توضیحات
هرگونه اقدام یا تصمیمی که مدیرییت بلند پایه در سیاستها و خط‌مشی‌های سازمانی انجام می‌گیرد.