آفتاب

واژه نامه های آفتاب

توانایی اداری ، توانایی اداره امور سازمان


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
توانایی اداری ، توانایی اداره امور سازمان

واژه انگلیسی
Administrative ability

توضیحات
مهارت و توانایی اداره امور سازمان و حل مشکلات سازمانی مانند توانایی کاهش هزینه‌ها ، تکمیل برنامه‌ها ، کنترل بودجه و اجرای سیاستهای سازمان.