آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ادارۀ امور


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
ادارۀ امور

واژه انگلیسی
Administration

توضیحات
اداره امور سازمان به منظو.ر تحقق هدفها و مأموریتهای آن. تعیین سیاستها و خط‌مشی‌های سازمانی به طوری که امکانات و نیروهای موجود در سازمان در جهت تحقق هدفها به بهترین وجه تجهیز گردند. یکی از وظایف مدیریّت در هدایت افراد و به کارگیری منابع.