آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بمباران تبلیغاتی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
بمباران تبلیغاتی

واژه انگلیسی
Admass

توضیحات
تبلیغ شدید در رسانه‌های گروهی همراه با تأثیر زیانبار بر فرهنگ جامعه ، به منظور افزایش فروش.