آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اصلاح حساب ، ثبت اصلاحی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
اصلاح حساب ، ثبت اصلاحی

واژه انگلیسی
Adjusting entry

توضیحات
ثبت و تعدیل حساب به منظور به روزآوردن وضعیت مالی مؤسسه ، در تهیهٔ صورت حساب مالی؛ عملیات تعدیل کننده که برای درگرفتن کلیهٔ اقلام از قبیل استهلاک و پرداخت بهره انجام می‌گیرد.