آفتاب

واژه نامه های آفتاب

با توجه به موقعیّت خاصّ ، متخصصّ ، تنها به این منظور ، ویژهٔ امر مخصوص


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
با توجه به موقعیّت خاصّ ، متخصصّ ، تنها به این منظور ، ویژهٔ امر مخصوص

واژه انگلیسی
Ad hoc

توضیحات