آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کنفرانس تلفنی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
کنفرانس تلفنی

واژه انگلیسی
Add - on conference

توضیحات
سیستمی که در آن ، فرد ثالثی در مذاکرهٔ تلفنی دو نفر بدون دخالت اپراتور ، شرکت می‌کند.