آفتاب

واژه نامه های آفتاب

قیمت تمام شدهٔ واقعی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
قیمت تمام شدهٔ واقعی

واژه انگلیسی
Actual cost

توضیحات
این واژه در حسابداری برای تمیز دادن هزینه‌های واقعی تولید یک کالا از هزینه‌های بودجه‌ای به کار می‌رود.