آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کار خدا


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
کار خدا

واژه انگلیسی
Act of god

توضیحات
حادثه یا واقعهٔ غیر قابل پیش‌بینی که در نتیجهٔ عوامل طبیعب و بدون دخالت انسان روی داده باشد مانند زلزله ، سیل ، طوفان.