آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فعالیّت گرهی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
فعالیّت گرهی

واژه انگلیسی
Activity - on - node (node diagram)

توضیحات
نوعی از طرح شبکه که فعالیّتها را در آن به شکل گره یا نقطه نشان داده می‌شوند.