آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فعالیّت پیکانی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
فعالیّت پیکانی

واژه انگلیسی
Activity on arrow (arrow diagram)

توضیحات
نوعی از طرح شبکه که فعالیتها در آن به شکل پیکان (فلش) نشان داده می‌شوند.