آفتاب

واژه نامه های آفتاب

لایحه ، سند ، عقد ، پیمان ، عریضه ، رساله ، مصوّبه ، قانون


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
لایحه ، سند ، عقد ، پیمان ، عریضه ، رساله ، مصوّبه ، قانون

واژه انگلیسی
Act

توضیحات