آفتاب

واژه نامه های آفتاب

افزایش یکنواخت مزد


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
افزایش یکنواخت مزد

واژه انگلیسی
Across - the - board settement

توضیحات
نوعی سیاست افزایش مزد که به موجب آن مزد کلیهٔ کارکنان به یک نسبت اضافه می‌شود ، در چنین حالتی فاصلهٔ بین مزدها همچنان حفظ می‌شود.