آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تحصیل ، اکتساب ، تملّک


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
تحصیل ، اکتساب ، تملّک

واژه انگلیسی
Acquisition

توضیحات
خرید یک شرکت یا دارائیهای آن. معامله‌ای که از طریق آن یک واحد اقتصادی کنترل واحد اقتصادی دیگری را به دست می‌آورد.