آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آزمون انگیزهٔ موفقیت ، آزمون انگیزهٔ دستاورد


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
آزمون انگیزهٔ موفقیت ، آزمون انگیزهٔ دستاورد

واژه انگلیسی
Achievement motivation test

توضیحات
یکی از آزمونهای گوناگون روانشناسی برای سنجش میزان موفقیت است. نوعی از این آزمون که بیشترین کاربرد را دارد Thematic Appreciation Test "TAT) می‌باشد که مک کللند واضع آن است. به نطر او موفقیت در میان افراد و فرهنگها متفاوت است. سطح نیاز به موفقیت در افراد را می‌توان بر اساس بررسی نوشته‌ها ، گفته‌ها یا اعمال آنها سنجید.