آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انگیزهٔ موفقّیت ، انگیزۀ دستاورد


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
انگیزهٔ موفقّیت ، انگیزۀ دستاورد

واژه انگلیسی
Achievement motivation

توضیحات
یکی از نظریه‌های انگیزش که به وسیلهٔ دیوید مک کللند مطرح شده است. بر اساس این نظرّیه ، افراد با درجات مختلفی از نیاز به موفقّیت برانگیخته می‌شوند.