آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جدول اندوخته


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
جدول اندوخته

واژه انگلیسی
Accumulation schedule

توضیحات
جدولی که حساب اندوختهٔ سرمایه را با بهره آن ، به منظور سرمایه‌گذاری مشخص می‌کند.