آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بدهی تعهد شده ، هزینهٔ معوّق


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
بدهی تعهد شده ، هزینهٔ معوّق

واژه انگلیسی
Accrued liability (accrued expense)

توضیحات
مقدار بدهی که طی سال مالی ایجاد شده است و فقط در فواصل خاصّی از زمان ، قابل پرداخت است ، (مثل پرداخت بهره‌های فصلی).