آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دارایی تعهد شده ، دارایی معوّق


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
دارایی تعهد شده ، دارایی معوّق

واژه انگلیسی
Accrued asset

توضیحات
آنچه که در طی یک دوره عاید شده ولی فقط در فواصل خاصی از زمان دریافت می‌شود مثل دریافت بهره‌های فصلی.