آفتاب

واژه نامه های آفتاب

حسابهای پرداختنی (بستانکاران)


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
حسابهای پرداختنی (بستانکاران)

واژه انگلیسی
Accounts payable

توضیحات
حساب بستانکاران؛ حسابی که معمولاً در نتیجهٔ خرید کالا و خدمت به وجود آمده است