آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جوابگویی ، مسئولیت ، مسئولیت محاسباتی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
جوابگویی ، مسئولیت ، مسئولیت محاسباتی

واژه انگلیسی
Accountability

توضیحات
فرایندی که ضمن آن همهٔ اعضاء سازمان در برابر اختیارات و وظایف محوّله باید پاسخگو باشد.