آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دوره عمل حسابداری


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
دوره عمل حسابداری

واژه انگلیسی
Accounting period

توضیحات
مدت زمانی که در پایان آن ، صورت وضعیت مالی تهیه می‌شود (معمولاً یکسال). فاصلهٔ زمانی که برای آن صورتهای مالی را به طور منظم تهیه می‌شوند؛ برای مثال یک هفته ، یک ماه ، یک فصل ، یک سال.