آفتاب

واژه نامه های آفتاب

الگوهای حسابداری


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
الگوهای حسابداری

واژه انگلیسی
Accounting models

توضیحات
این الگوها از طریق شبیه‌سازی جنبه‌های مالی یک موسسه به وجود می‌آیند.