آفتاب

واژه نامه های آفتاب

حساب دریافتنی از تخفیف استفاده شده


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
حساب دریافتنی از تخفیف استفاده شده

واژه انگلیسی
Account receivable disounted

توضیحات
طلبی که به مبلغی کمتر از رقم ثبت دفتر به دیگری منتقل یا فروخته شده است.