آفتاب

واژه نامه های آفتاب

حساب دریافتنی ، حساب بدهکاران


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
حساب دریافتنی ، حساب بدهکاران

واژه انگلیسی
Account receivable

توضیحات
حسابی که معمولاً در مقابل فروش کالاها و خدمات به وجود آمده است.