آفتاب

واژه نامه های آفتاب

روز تصفیهٔ حساب


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
روز تصفیهٔ حساب

واژه انگلیسی
Account day

توضیحات
روز واریز معاملات گذشته ، روزی که کلیهٔ معاملات مربوط به یک حساب باید تصفیه شود.