آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کد حساب


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
کد حساب

واژه انگلیسی
Account code

توضیحات
حروف یا اعداد رمز که در طبقه‌بندی درآمد و هزینه برحسب عناوین بودجه‌ای یا سایر طبقه‌بندیهای موجود در یک سیستم حسابداری به کار می‌رود.