آفتاب

واژه نامه های آفتاب

حساب ، ورقه موازنه ، صورتحساب ، صورت وضعیت


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
حساب ، ورقه موازنه ، صورتحساب ، صورت وضعیت

واژه انگلیسی
Account

توضیحات
صورتی از معاملات مالی در مؤسسه‌ها که معمولاً در دفتر کلّ ثبت می‌شود. در بانکداری حساب به منظور ارائهٔ خدمات مشتریان باز می‌شود. در تبلیغات ، اصطلاحی است که برای نشان دادن وجود یک مشتری دائمی به کار می‌رود. مدرک رسمی برای یک دارایی ، بدهی ، ملک ، درآمد هزینه که در آن آثار عملیات یا مبادلات ، برحسب پول یا برخی دیگر از واحدهای اندازه‌گیری مشخص شده است.