آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دفتر سوانح


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
دفتر سوانح

واژه انگلیسی
Accident book

توضیحات
دفتری که کارکنان کلیّهٔ جزئیات مربوط به سوانح صنعتی را در آن ثبت می‌کنند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی ، مؤسسه‌ها ملزم به نگهداری دفتر حوادث ناشی از کار هستند تا به عنوان مدرک به شرکتهای بیمه ارائه دهند.