آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خدمات ضمنی ، خدمات جانبی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
خدمات ضمنی ، خدمات جانبی

واژه انگلیسی
Accessorial services

توضیحات
در اصطلاح حمل و نقل ، خدماتی را گویند که مؤسسه علاوه بر حمل و نقل واقعی انجام می‌دهد.