آفتاب

واژه نامه های آفتاب

میزان افزایش در ارزش


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
میزان افزایش در ارزش

واژه انگلیسی
Accession rate

توضیحات
میزان افزیشی که متناسب با تعداد افراد حقوق‌بگیر به نیروی کار اضافه شود.