آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ظهرنویس شرافتی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
ظهرنویس شرافتی

واژه انگلیسی
Acceptor for honor

توضیحات
وقتی که شخصی بروات نکول شده را می‌پذیرد تا اعتبار و حیثیت صادر کننده برات را حفظ کند.