آفتاب

واژه نامه های آفتاب

شورای تنزیل ، صرّافی رسمی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
شورای تنزیل ، صرّافی رسمی

واژه انگلیسی
Accpting house

توضیحات
مؤسسه‌ای مالی که در کشورهای مختل تشکیل می‌شود تا به خرید و فروش بروات کشورهای بیگانه بپردازد و با خرید بروات بازرگانان ، قبل از سررسید پول در اختیارشان قرار دهد