آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خلاصه کردن ، مجزا کردن ، ربودن ، اخاذی کردن ، تجزیه کردن


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
خلاصه کردن ، مجزا کردن ، ربودن ، اخاذی کردن ، تجزیه کردن

واژه انگلیسی
Abstract (V.)

توضیحات