آفتاب

واژه نامه های آفتاب

راهنمای مبادلۀ اطلاعات تجاری ملل متحد


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
راهنمای مبادلۀ اطلاعات تجاری ملل متحد

واژه انگلیسی
United nations trade data interchange directory

توضیحات
UNTDID