آفتاب

واژه نامه های آفتاب

صندوق ملل‌متحد برای نظارت بر سوء استعمال مواد مخدر


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
صندوق ملل‌متحد برای نظارت بر سوء استعمال مواد مخدر

واژه انگلیسی
United nations fund for drug abuse control

توضیحات
UNFDAC