آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بانک مرکزی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
بانک مرکزی

واژه انگلیسی
Centeal bank

توضیحات
بانکی است که اساساً برای مقاصد مالی عمومی به‌وجود آمده و وظیفۀ عمدۀ آن تنظیم و اجراء سیاست پولی است. این بانک جزئاً یا کلاً از طرف دولت کنترل می‌شود و نیز قسمت بزرگی از عواید بانک مرکزی مستقیماً یا به‌طور غیرمستقیم به دولت تعلق دارد. حدود وظایف بانک مرکزی در هر جا یکسان نیست. در بیشتر کشورها بانک مرکزی بانک بانک‌‌ها است و مستقیماً با مشتری‌های انفرادی معامله نمی‌کند. حال آنکه در بعضی ممالک به امور بازرگانی و معاملات انفرادی می‌پردازد. بانک مرکزی دارای مشخصات زیر است: الف- بانکدار دولت است. ب - بانکدار بانک‌های بازرگانی است. ج - بر گردش اعتبار و حجم پول اعمال نفوذ می‌کند.