آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بازرسی قبل از حمل


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
بازرسی قبل از حمل

واژه انگلیسی
Preshipment Inspection (PSI)

توضیحات
عمل استفاده از شرکت‌های خصوصی تخصصی ، برای بررسی جزئیات کالاهای سفارش داده شدۀ خارجی ، قبل از بارگیری و حمل آنها به مقصد مانند بررسی ارزش ، کمیت ، کیفیت و غیره که توسط بعضی از کشورهای در حال توسعه صورت می‌گیرد.