آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بازده


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
بازده

واژه انگلیسی
Yield

توضیحات
در اصطلاح بازار سهام ، مبلغ سود سهام یا بهره‌ای است که به سهام و به اوراق بهاءدار تعلق می گیرد. بنابراین ، بازدۀ سود سهم نشان‌دهندۀ درصد سود سهم جاری نسبت به قیمت بازار آن است.