آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بازخرید اوراق بهاءدار


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
بازخرید اوراق بهاءدار

واژه انگلیسی
Redemption

توضیحات
عبارت است از خارج کردن اوراق قرضه ، سهام و نظایر آن از گردش به‌‌وسیلۀ بازخرید. این نوع بازخرید یکی از روش‌های استهلاک دین حاصل از صدور اوراق بهاءدار است که می‌تواند در سررسید اوراق یا پیش از آن انجام گیرد. بازخرید پیش از سررسید معمولا‌ً توسط شرکت‌ها برای کاهش تعهدات و از این رو کاهش هزینۀ بهرۀ پرداختی صورت می‌گیرد.