آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بازبینی اوراق


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
بازبینی اوراق

واژه انگلیسی

توضیحات
واحد خاصی در گمرک است که اظهارنامه‌ها و اسناد مربوط به آن را بعد از ترخیص کالا ، رسیدگی می‌کند و اگر از لحاظ محاسبه حقوق و عوارض و سایر موارد ، اختلافی مشهود شود ، اختلاف را حل و حق و حقوق هر یک از طرفین را دقیقاً محاسبه می‌کند. در صورتی‌‌که اظهارکننده ، بیشتر از واقع پرداخت کرده باشد مبلغ کسر دریافتی را از ذی‌‌نفع در مهلت مقرر که در قانون امور گمرکی و آئین‌نامه آن پیش‌بینی‌‌شده است مطالبه می‌کند.